جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰

سالن اصلی همایش

بیوانفورماتیک

زیست‌داده‌ورزی یا بیواَنفورماتیک دانش استفاده از علوم رایانه و آمار و احتمالات در شاخه زیست‌شناسی مولکولی است. در چند دههٔ اخیر، پیشرفت در زیست‌شناسی مولکولی و تجهیزات موردنیاز موجب تحقیق در این زمینه شده است. در این پنل نقش بیوانفورماتیک در توسعه و گسترش زیست فناوری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر علی علیزاده
دبیر پنل: دکتر علی علیزاده
دکتر اکبر عبدالهی‌اصل
عضو پنل: دکتر اکبر عبدالهی‌اصل
دکتر سروش سرداری
عضو پنل: دکتر سروش سرداری
دکتر سید ابوالفضل مطهری
عضو پنل: دکتر سید ابوالفضل مطهری
دکتر کاوه کاوسی
عضو پنل: دکتر کاوه کاوسی
بیوانفورماتیک