مستندات

همهپوستر کنگره و نمایشگاه ایران بایوبرنامه زمانبندی سمینار ژن، سلول و بافتبرنامه زمانبندی پنل‌های کنگرهدعوتنامه
  • پوستر کنگره و نمایشگاه ایران بایو
  • برنامه زمانبندی سمینار ژن، سلول و بافت
  • برنامه زمانبندی پنل‌های کنگره
  • دعوتنامه

پوستر کنگره و نمایشگاه ایران بایو

jpegimg
پوستر سومین کنگره و نمایشگاه ایران بایوحجم فایل: ۸.۵ مگابایت