مستندات

همهپوستر کنگره و نمایشگاه ایران بایوبرنامه زمانبندی سمینار ژن، سلول و بافتبرنامه زمانبندی پنل‌های کنگرهدعوتنامه
  • پوستر کنگره و نمایشگاه ایران بایو
  • برنامه زمانبندی سمینار ژن، سلول و بافت
  • برنامه زمانبندی پنل‌های کنگره
  • دعوتنامه

دعوتنامه

jpegimg
دعوتنامه سومین کنگره و نمایشگاه ایران بایوحجم فایل: ۳۴۴.۷ کیلوبایت